logo incluvisie

Beleidsplan 2021 Stichting Incluvisie

BELEIDSPLAN  STICHTING INCLUVISIE  2021

 1. Inleiding    Stichting Incluvisie bestaat sinds 16 oktober 2019. De stichting richt zich op het ‘realiseren van inclusie, door middel van relevant en toegankelijk werk, van, met en voor mensen met een fysieke, auditieve en of visuele beperking. Hun behoefte aan ondersteuning staat centraal.

De stichting is in 2020 erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In haar statuten en beleid is rekening gehouden met alle vereisten die hiervoor gelden. De stichting ambieert niet een fondsenwervende instelling te worden. Donaties, sponsoring en fondsen worden slechts verworven met als doel de werkzaamheden van de stichting te kunnen uitvoeren. Niettemin zal ook in 2021 extra aandacht nodig zijn om inkomsten te verwerven voor het kunnen starten van de activiteiten en de realiseren van de benodigde basisstructuur.

In haar beleidsplan 2021 ontvouwt het bestuur haar beleid voor het komende jaar waarbij voortgebouwd wordt op een zeer succesvol eerste jaar als nieuwe stichting. Hierbij wordt net als in 2020 door Incluvisie beoogd dat zoveel mogelijk de mensen waarom het gaat worden betrokken bij de vorming en uitvoering van haar beleid.

 1. Algemeen beleid

Het algemene beleid van de stichting Incluvisie wordt gevormd door haar missie en visie. Alle plannen en uitgangspunten voor beleid zijn hiervan afgeleid. De missie van de Stichting Incluvisie luidt:
Onze missie is het realiseren van inclusie, door middel van relevant en toegankelijk werk, van en met mensen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking. Hun behoefte aan ondersteuning staat centraal.

De visie van de Stichting luidt:
Volwaardige deelname aan het arbeidsproces van mensen met een functiebeperking bevordert inclusie. De juiste hulpmiddelen en ondersteuning maken het voor mensen met een fysieke, auditieve en/of visuele functiebeperking mogelijk om te participeren op de arbeidsmarkt.
Om dit te realiseren is actieve betrokkenheid en gerichte training van mensen met een functiebeperking nodig, zodat zij effectief hun belangen kunnen behartigen.
Volwaardige participatie van iedereen levert de maatschappij als geheel winst op. Stichting Incluvisie gaat hier mee aan de slag.

Centrale uitgangspunten zijn:
– Het actief betrekken van ervaringsdeskundigen in de ontwikkeling, vorming en uitvoer van beleid
– Het gepast belonen van ervaringsdeskundigen (indien daartoe de middelen beschikbaar zijn of in rekening gebracht verhaald kunnen worden bij de opdrachtgever)
– Het onafhankelijk van welke leverancier of samenwerkingspartner kunnen adviseren van de ervaringsdeskundige
– In het geval een ervaringsdeskundige ontevreden is met de dienstverlening van een partij het kunnen doorverwijzen aan een andere partij
– De mogelijkheid om indien gewenst zelf maatwerk aan te bieden als alternatief voor dienstverlening door derden
– De bereidwilligheid tot kennisdeling
– Het samenwerken met werkgevers die een inclusief aanbod willen realiseren voor mensen met een fysieke en of zintuiglijke functiebeperking.

 1.  Bestuurlijke organisatie  Het bestuur zal in 2021 bestaan uit minimaal drie personen namelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester, en maximaal 5 personen. Het bestuur wordt bewust klein gehouden. De focus is meer gericht op het inzetten van de kwartiermaker/projectleider en eventuele projectmedewerkers indien hiervoor de benodigde middelen beschikbaar dan wel de inzet van vrijwilligers. Streven is om in de loop van 2020 het bestuur uit te breiden met 2-4 nieuw bestuursleden die tevens ervaringsdeskundigen zijn (auditief en of visueel).
  De stichting Incluvisie heeft bij de start van de stichting Roos Hoelen aangesteld als kwartiermaker met als opdracht de mogelijkheden te verkennen om voldoende middelen te verwerven om de doelstelling van de stichting te realiseren door het uitvoeren van projecten. Waar mogelijk wordt Roos uit de gefinancierde projecten betaald voor haar werkzaamheden.
 2. Strategie
  Stichting Incluvisie wil in 2021 het volgende bereiken.
  Incluvisie zet in op het formuleren van een beleidsplan voor de periode 2022-2024. Om het beleidsplan te formuleren wordt in 2020 ingezet op het ophalen van kennis, ervaringen en wensen van ervaringsdeskundigen uit de doelgroep met betrekking tot het realiseren van de missie. Hiertoe wil Incluvisie vier online themabijeenkomsten organiseren met de achterban.
  Daarnaast richt Incluvisie zich op:
  • Het vergroten van de naamsbekendheid;
  • Het realiseren van de benodigde steun in de vorm van actieve vrijwilligers;
  • Financiële steun om de activiteiten van de stichting te kunnen realiseren door het aantrekken van sponsors, donateurs;
  • Het aangaan van gerichte samenwerking

Leidraad bij het aangaan van samenwerking is naast onze uitgangspunten zoals geformuleerd in de missie en visie dat ervaringsdeskundigen actief betrokken moeten worden en overeenkomstig hun inzet een passende beloning dienen te ontvangen. Conform de missie staan de behoefte aan ondersteuning van degene die vraagt centraal.

 1. Uitwerking strategie
  Stichting Incluvisie wil duidelijk zijn wat zij verstaat onder ‘relevant en toegankelijk werk’. Relevant werk gaat over hoe de werkzoekende of werknemer het ziet. Dat kan iets anders zijn dan wat nu gezien wordt als ‘werken naar vermogen’ en ‘passend werk’. Het kan betekenen dat van de (potentiële) werkgever meer verwacht wordt.

Toegankelijk werk gaat om toegang tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheden om online te solliciteren ongeacht je functiebeperking en hetzelfde werk kunnen doen als je collega’s. En indien nodig het mogelijk maken dat je met hulpmiddelen en de juiste werkplekinrichting je werk kan (blijven) verrichten.
Het hoofdthema van Stichting Incluvisie is kortom werk van, voor en met ervaringsdeskundigen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking. Hier is de focus van de stichting opgericht.
Voor 2021 is het gewenst om actief in te zetten op het voortbouwen op de reeds gevormd netwerk zowel regionaal als landelijk met diverse (groepen) ervaringsdeskundigen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking en met andere partijen die een rol willen spelen om hen naar werk te begeleiden dan wel te helpen het werk op een volwaardige wijze te kunnen blijven doen.

Participatie door ervaringsdeskundigen staat hierbij voorop. Stichting Incluvisie zet daarbij ook in op het signaleren van knelpunten en andere ervaringen zodat beleidsmakers in het veld hiervan kunnen leren en waar nodig het beleid kunnen aanpassen.

 1. Projecten

In 2021 worden een aantal van de gefinancierde projecten uit 2020 afgesloten. Hierover zal verslag worden gelegd op de website. Daarnaast zal onderzocht worden of nieuwe projecten gestart kunnen worden.

Een apart project is de eigen website. Deze zal waar mogelijk in 2021 verder worden geprofessionaliseerd. Toegankelijkheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

 1. Privacy

Stichting Incluvisie hecht zeer aan een goede bescherming van de privacy van een ieder die betrokken is bij haar werkzaamheden. Waar mogelijk zal er in 2021 een nieuwe Functionaris Gegevensbescherming worden aangesteld.

 

 1. Financiën
  De Stichting Incluvisie is in 2019 gestart als een vrijwilligersorganisatie zonder budget. De opstartkosten zijn gefinancierd door enkele direct betrokkenen. Nieuwe projecten zijn gefinancierd met subsidie en fondsen. Voor het dekken van de algemene en bestuurlijke kosten is de stichting afhankelijk van giften. Daarom zal er een actief beleid gericht op het werven van giften opgezet worden via onder andere een activiteitenkalender en met de inzet van sociale media. Voor het ontwikkelen van projecten worden een aantal fondsen gericht benaderd om de missie en het voorgenomen beleid in 2021 te realiseren.