Beleidsplan Stichting Incluvisie 2020

BELEIDSPLAN STICHTING INCLUVISIE 2020

1. Inleiding
Stichting Incluvisie is op 16 oktober 2019 opgericht in Groningen. Als jonge ambitieuze stichting richt het bestuur zich op het ‘realiseren van inclusie, door middel van relevant en toegankelijk werk, van en met mensen met een fysieke, auditieve en of visuele beperking. Hun behoefte aan ondersteuning staat centraal.
De stichting ambieert erkend te worden als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In haar statuten en beleid is rekening gehouden met alle vereisten die hiervoor gelden. De stichting ambieert niet een fondsenwervende instelling te worden. Donaties, sponsoring en fondsen worden slechts verworven met als doel de werkzaamheden van de stichting te kunnen uitvoeren. Niettemin zal juist in de beginfase extra aandacht nodig zijn om inkomsten te verwerven voor het kunnen starten van de activiteiten en de realiseren van de benodigde basisstructuur.
In haar beleidsplan 2020 ontvouwt het bestuur haar beleid voor het komende jaar met de wetenschap dat komende beleidsplannen geheel anders gevormd zullen worden. Immers stichting Incluvisie beoogt zoveel mogelijk de mensen waarom het gaat te betrekken bij de vorming en uitvoering van haar beleid.

2. Algemeen beleid
Het algemene beleid van de stichting Incluvisie wordt gevormd door haar missie en visie. Alle plannen en uitgangspunten voor beleid zijn hiervan afgeleid.
De missie van de Stichting Incluvisie luidt:
Onze missie is het realiseren van inclusie, door middel van relevant en toegankelijk werk, van en met mensen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking. Hun behoefte aan ondersteuning staat centraal.

De visie van de Stichting luidt:
Volwaardige deelname aan het arbeidsproces van mensen met een functiebeperking bevordert inclusie. De juiste hulpmiddelen en ondersteuning maken het voor mensen met een fysieke, auditieve en/of visuele functiebeperking mogelijk om te participeren op de arbeidsmarkt.
Om dit te realiseren is actieve betrokkenheid en gerichte training van mensen met een functiebeperking nodig, zodat zij effectief hun belangen kunnen behartigen.
Volwaardige participatie van iedereen levert de maatschappij als geheel winst op. Stichting Incluvisie gaat hier mee aan de slag.
Centrale uitgangspunten zijn:
– Het actief betrekken van ervaringsdeskundigen in de ontwikkeling, vorming en uitvoer van beleid
– Het gepast belonen van ervaringsdeskundigen (indien daartoe de middelen beschikbaar zijn of in rekening gebracht verhaald kunnen worden bij de opdrachtgever)
– Het onafhankelijk van welke leverancier of samenwerkingspartner kunnen adviseren van de ervaringsdeskundige
– In het geval een ervaringsdeskundige ontevreden is met de dienstverlening van een partij het kunnen doorverwijzen aan een andere partij
– De mogelijkheid om indien gewenst zelf maatwerk aan te bieden als alternatief voor dienstverlening door derden
– De bereidwilligheid tot kennisdeling
– Het samenwerken met werkgevers die een inclusief aanbod willen realiseren voor mensen met een fysieke en of zintuiglijke functiebeperking.

3. Bestuurlijke organisatie
Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit drie personen namelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het streven is om in de loop van 2020 het bestuur uit te breiden met 2-4 nieuw bestuursleden die tevens ervaringsdeskundigen zijn (auditief en of visueel).
De stichting Incluvisie heeft Roos Hoelen aangesteld als vrijwilliger kwartiermaker met als opdracht de mogelijkheden te verkennen om voldoende middelen te verwerven om de doelstelling van de stichting te realiseren door het uitvoeren van projecten. De opzet is dat in 2020 de eerste (een tot twee) projecten met financiering van start kunnen.

4. Strategie
Stichting Incluvisie wil in 2020 het volgende bereiken.
Incluvisie zet in op het formuleren van een beleidsplan voor de periode 2021-2024. Om het beleidsplan te formuleren wordt in 2020 ingezet op het ophalen van kennis, ervaringen en wensen van ervaringsdeskundigen uit de doelgroep met betrekking tot het realiseren van de missie.
Daarnaast richt Incluvisie zich op:
• Het vergroten van de naamsbekendheid;
• Het realiseren van de benodigde steun in de vorm van actieve vrijwilligers;
• Financiële steun om de activiteiten van de stichting te kunnen realiseren door het aantrekken van sponsors, donateurs;
• Het aangaan van gerichte samenwerking.
Leidraad bij het aangaan van samenwerking is naast onze uitgangspunten zoals geformuleerd in de missie en visie dat ervaringsdeskundigen actief betrokken moeten worden en overeenkomstig hun inzet een passende beloning dienen te ontvangen. Conform de missie staan de behoefte aan ondersteuning van degene die vraagt centraal.
5. Uitwerking strategie
Stichting Incluvisie wil duidelijk zijn wat zij verstaat onder ‘relevant en toegankelijk werk’. Relevant werk gaat over hoe de werkzoekende of werknemer het ziet. Dat kan iets anders zijn dan wat nu gezien wordt als ‘werken naar vermogen’ en ‘passend werk’. Het kan betekenen dat van de (potentiele) werkgever meer verwacht wordt.
Toegankelijk werk gaat om toegang tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheden om online te solliciteren ongeacht je functiebeperking en hetzelfde werk kunnen doen als je collega’s. En indien nodig het mogelijk maken dat je met hulpmiddelen en de juiste werkplekinrichting je werk kan (blijven) verrichten.
Het hoofdthema van Stichting Incluvisie is kortom werk van, voor en met ervaringsdeskundigen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking. Hier is de focus van de stichting opgericht.
Voor 2020 is het gewenst om actief in te zetten op netwerkvorming zowel regionaal als landelijk met diverse (groepen) ervaringsdeskundigen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking en met andere partijen die een rol willen spelen om hen naar werk te begeleiden dan wel te helpen het werk op een volwaardige wijze te kunnen blijven doen.

Participatie doorervaringsdeskundigen staat hierbij voorop. Stichting Incluvsie zet daarbij ook in op het signaleren van knelpunten en andere ervaringen zodat beleidsmakers in het veld hiervan kunnen leren en waar nodig het beleid kunnen aanpassen.
6. Financiën
De Stichting Incluvisie begint als een vrijwilligersorganisatie zonder budget. De opstartkosten zijn gefinancierd door enkele direct betrokkenen.
Er zal gericht een aantal fondsen worden benaderd voor het opzetten van projecten om de missie en het voorgenomen beleid in 2020 te realiseren. Daarnaast wordt ingezet op het opzetten van een landelijke campagne om de naamsbekendheid te vergroten en (financiële) steun te verwerven.