Jaarverslag 2019

 

Stichting Incluvisie
Werk als de sleutel tot inclusie Voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking

foto mensen staande aan een bar vol flessen wijn geanimeerd pratend
Tijdens startbijenkomst Incluvisie 22 november 2019

Jaarverslag 2019
Opgesteld op 3 februari 2020

Stichting Incluvisie
Foster Dullesdreef 26
6716 CD Ede
Info@incluvisie.nl
www.incluvisie.nl
06-20915820
De ANBI status is toegekend aan Stichting Incluvisie.

 


INHOUD
1. Voorwoord van de Voorzitter
2. Verslag van het bestuur
3. Bestuur en organisatie
4. Activiteiten 2019
5. Toekomst. Wat wij gaan doen in 2020
6. Activiteiten in 2020
7. Jaarrekening 2019
8. Begroting

1. Voorwoord van de Voorzitter
Incluvisie is op 16 oktober 2019 opgericht door gedreven belangenbehartigers die vinden dat werk de sleutel is tot werkelijk inclusie. Als je werkt kun je ook op sociaal vlak meedoen in de maatschappij. Het geeft je een gevoel van eigenwaarde en biedt een financiële basis om deel te nemen aan het sociale leven. Incluvisie richt zich op mensen met een motorische/fysieke of zintuiglijke beperking. De oprichters van Incluvisie zagen in hun dagelijkse praktijk dat de arbeidsdeelname van mensen met een motorische/fysieke of zintuiglijke beperking sterk achterbleef bij die van mensen zonder of met een andersoortige beperking. Een van de belangrijkste oorzaken van de achterblijvende arbeidsdeelname is dat digitale toegankelijkheid voor deze groep een absolute voorwaarde is om aan het werk te komen. Dus werken bestuur en vrijwilligers sinds 16 oktober met veel passie en ambitie aan het opbouwen van een stichting die digitale toegankelijkheid en arbeidsdeelname zal kunnen bevorderen.
Omdat wij pas in oktober zijn opgericht bevat het jaarverslag van 2019 weinig pagina’s maar het laat al wel zien dat wij veel plannen voor de toekomst hebben, dat wij zijn begonnen met het bouwen van een netwerk en dat wij de komende jaren het verschil kunnen gaan maken voor onze achterban.
Met vriendelijke groet,
Bart Borsje Voorzitter.

2. Verslag van het bestuur
Stichting Incluvisie is opgericht op 16 oktober 2019. Vanaf die datum is het bestuur gaan werken aan het opbouwen van de organisatie (inrichten administratie, opstellen privacy beleid en vormgeven van basale website etc.), het uitwerken en vaststellen van de Missie en Visie, het uitzetten van beleidslijnen voor het verkrijgen van subsidies, het verwerven van de Anbi status en het verkennen van toekomstige samenwerkingsverbanden. Ook bouwden wij in die tijd aan bekendheid bij en samenwerking met de mensen met een fysieke/motorische of zintuiglijke beperking.
Al onze activiteiten ontwikkelen wij vanuit onderstaande missie en visie waarin inzet van ervaringsdeskundigheid een cruciale rol speelt. Onder een ervaringsdeskundige verstaan wij iemand met een beperking die geleerd heeft van eigen ervaringen en deze gebruikt als bron van kennis om anderen in een vergelijkbare situatie verder te helpen

Missie
missie is het realiseren van inclusie, door middel van relevant en toegankelijk werk, door en voor mensen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking. Hun behoefte aan ondersteuning staat centraal.

Visie
Volwaardige deelname aan het arbeidsproces van mensen met een functiebeperking bevordert inclusie. De juiste hulpmiddelen en ondersteuning maken het voor mensen met een fysieke, auditieve en/of visuele functiebeperking mogelijk om te participeren op de arbeidsmarkt.
Om dit te realiseren is actieve betrokkenheid en gerichte training van mensen met een functiebeperking nodig, zodat zij ook effectief hun eigen belangen kunnen behartigen.
Volwaardige participatie van iedereen levert de maatschappij als geheel winst op. Stichting Incluvisie gaat hier mee aan de slag.

3. Bestuur en organisatie
In het beleidsplan voor 2020 stelden wij m.b.t het bestuur het volgende vast.
Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit drie personen namelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het streven is om in de loop van 2020 het bestuur uit te breiden met 2-4 nieuw bestuursleden die tevens ervaringsdeskundigen zijn (auditief en of visueel).
De stichting Incluvisie heeft Roos Hoelen aangesteld als vrijwilliger kwartiermaker met als opdracht de mogelijkheden te verkennen om voldoende middelen te verwerven om de doelstelling van de stichting te realiseren door het uitvoeren van projecten. De opzet is dat in 2020 de eerste (een tot twee) projecten met financiering van start kunnen.
In december 2019 bestond het bestuur uit de volgende mensen:

Voorzitter: Bart Borsje, Andere activiteiten: Projectleider Digitale Inclusie Tweede Kamer, Adviseur bij PGOsupport

Secretaris: Siska Hut-van Ooijhuizen, Andere activiteiten: Manager Social Project & Sales bij Flexpay. Voorzitter Nationale Verenging de Zonnebloem, locatie Ede- Lunteren

Penningmeester Janita van Dijk, Andere activiteiten: Finance control bij HOVO Groningen, Friesland Drenthe, Eigenaar Maison Style, vastgoed & interieur styling.

Algemeen bestuurslid Erica Hemmink, Aandachtsgebied: ICT & Digitale toegankelijkheid

Vrijwillig Kwartiermaker Roos Hoelen, Andere activiteiten: Beleidsmedewerker werk inkomen en onderwijs bij Solgu (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) Eigenaar Delftalent, consultant instroom personeelsleden met een arbeidsbeperking. Roos houdt zich bezig met de opbouw van de Stichting Incluvisie en het verkennen van subsidiemogelijkheden en samenwerkingsverbanden. Roos heeft als bijzonder aandachtsgebied het thema werk. Roos zal als vrijwilliger haar werkzaamheden verrichten. Zodra er voldoende financiële middelen zijn zal zij voor haar werkzaamheden betaal worden zodat er continuïteit gegarandeerd kan worden.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

4. Activiteiten 2019
Om bekendheid te verwerven bij onze beoogde achterban, en alle partijen waarmee wij in de toekomst willen samenwerken, zoals werkgevers, beleidsmakers, politici, patiëntenverenigingen en andere belangenbehartigers organiseerde Incluvisie op 22 november 2019 een startbijeenkomst om een begin te maken met het bouwen van een netwerk. Bij de bijeenkomst waren aanwezig: werkgevers, toeleiders naar werk, beleidsambtenaren (digitale)inclusie bij gemeenten en ministeries, een beleidsambtenaar implementatie VN-verdrag, en belangenbehartigers vanuit lokale en landelijk werkende patiëntenverenigingen. We bespraken de problemen en mogelijke oplossingen rondom het thema werk en de bijbehorende (digitale)toegankelijkheid voor mensen met een fysieke en/zintuigelijke beperking.
Eerste tastbare resultaat van de bijeenkomst was de intentie tot samenwerking tussen Incluvisie, Solgu, Voorall en IederIn.
Met Voorall en Solgu werd de mogelijkheid verkend om gezamenlijk een subsidie aan te vragen bij ZonMw.
Ook gaven veel ervaringsdeskundigen aan als vrijwilliger mee te willen werken aan activiteiten van Incluvisie.

5. Toekomst. Wat wij gaan doen in 2020
Stichting Incluvisie wil in 2020 het volgende bereiken.
Incluvisie zet in op het formuleren van een beleidsplan voor de periode 2021-2024. Om het beleidsplan te formuleren wordt in 2020 ingezet op het ophalen van kennis, ervaringen en wensen van ervaringsdeskundigen uit de doelgroep met betrekking tot het realiseren van de missie.
Daarnaast richt Incluvisie zich op:
• Het vergroten van de naamsbekendheid;
• Het realiseren van de benodigde steun in de vorm van actieve vrijwilligers;
• Financiële steun om de activiteiten een projecten van de stichting te kunnen realiseren door het aantrekken van sponsors, donateurs en het verkrijgen van projectsubsidies.
• Het aangaan van gerichte samenwerking.
Leidraad bij het aangaan van samenwerking is naast onze uitgangspunten zoals geformuleerd in de missie en visie dat ervaringsdeskundigen actief betrokken moeten worden en overeenkomstig hun inzet een passende beloning dienen te ontvangen. Conform de missie staan de behoefte aan ondersteuning van degene die vraagt centraal.

• Verdere uitwerking
Uitwerking van onze strategie:
Stichting Incluvisie wil duidelijk zijn in wat zij verstaat onder ‘relevant en toegankelijk werk’. Relevant werk gaat over hoe de werkzoekende of werknemer het ziet. Dat kan iets anders zijn dan wat nu gezien wordt als ‘werken naar vermogen’ en ‘passend werk’. Het kan betekenen dat van de (potentiele) werkgever meer verwacht wordt.
Toegankelijk werk gaat om toegang tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheden om online te solliciteren ongeacht je functiebeperking en hetzelfde werk kunnen doen als je collega’s. En indien nodig het mogelijk maken dat je met hulpmiddelen en de juiste werkplekinrichting je werk kan (blijven) verrichten.
Het hoofdthema van Stichting Incluvisie in 2020 is kortom werk van, voor en met ervaringsdeskundigen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking. Hier is de focus van de stichting opgericht.
Voor 2020 is het gewenst om actief in te zetten op netwerkvorming zowel regionaal als landelijk met diverse (groepen) ervaringsdeskundigen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking en met andere partijen die een rol willen spelen om hen naar werk te begeleiden dan wel te helpen het werk op een volwaardige wijze te kunnen blijven doen.
Participatie door ervaringsdeskundigen staat hierbij voorop. Stichting Incluvsie zet daarbij ook in op het signaleren van knelpunten en andere ervaringen zodat beleidsmakers in het veld hiervan kunnen leren en waar nodig het beleid kunnen aanpassen.

6. Activiteiten in 2020
Afhankelijk van de inkomsten verkregen door subsidie, sponsoring, crowdfunding en andere manieren om financiële middelen te verkrijgen zullen wij in meerdere of mindere mate inzetten op het organiseren van ontmoetingen: tussen werkgevers en werkzoekenden met een beperking, ontmoetingen tussen werkenden met een beperking en werkzoekenden met een beperking, zodat deze laatste groep van de eerste groep kan leren, ontmoetingen tussen politici en beleidsmakers en werkenden en werkzoekenden met een beperking. Verder zetten zullen wij alle soorten netwerkbijeenkomsten organiseren die nodig zijn om onze bekendheid bij achterban en politici, beleidsmakers, werkgevers en alle andere relevante partijen te vergroten.

7. Jaarrekening 2019

Hier kunt u de balans  van 2019 inzien

8. Begroting

De Stichting Incluvisie begint als een vrijwilligersorganisatie zonder budget. De opstartkosten zijn gefinancierd door enkele direct betrokkenen.
Er zal gericht een aantal fondsen worden benaderd voor het opzetten van projecten om de missie en het voorgenomen beleid in 2020 te realiseren. Daarnaast wordt ingezet op het opzetten van een landelijke campagne om de naamsbekendheid te vergroten en (financiële) steun te verwerven.
Deze onzekerheid m.b.t. de inkomsten maakt het lastig om nu in december 2019 een begroting te maken voor 2020. Wij verwachten medio maart meer duidelijkheid te hebben over onze inkomsten en wij zullen dan ook een voorlopige begroting kunnen maken.