logo incluvisie

Petitie: Verbeterde banenafspraak is géén verbetering!

 

De verbeterde banenafspraak verbetert de arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking niet!

vrouw met donker krullend haar en bril achter pc. op tafel ligt een geleidestok

 

Bent je verbaasd dit te lezen? Incluvisie legt graag uit hoe zij tot deze stelling gekomen is.

Incluvisie voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen!

Incluvisie is een stichting die werkt aan werk voor alle mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte. Werk moet voldoening geven en aansluiten bij de persoonlijke ambities en levensgeluk van een persoon. Incluvisie staat voor een arbeidsmarkt die uitgaat van de kwaliteiten van mensen en werkbaar is voor werkzoekenden én werkgevers. Iedereen met een beperking of chronische ziekte moet gelijke kansen hebben om de arbeidsmarkt te betreden. Daarom vindt Incluvisie dat:

 • Het minimumloon als definitie van arbeidshandicap moet worden losgelaten. De samenleving moet gaan erkennen dat mensen een beperking hebben, mede omdat dezelfde maatschappij/arbeidsmarkt niet of slecht toegankelijk is voor iedereen met een beperking.
 • Er meer partijen, waaronder de werkzoekenden met een beperking zelf, betrokken moeten worden bij het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt
 • Er een grootschalige dialoog op gang gebracht moet worden over vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt
 • Er wetgeving komt die iedere persoon met een arbeidshandicap de zelfde rechten geeft op werkplekaanpassingen, ondersteuning en stimuleringsmaatregelen om de arbeidsmarkt te betreden

 

“Logisch toch? Dit is toch allemaal al geregeld binnen de wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten”, denk je misschien?  Helaas is dat niet waar.

900.000 arbeidsbeperkten vallen buiten de boot

Lees meer Basisartikel beleid voor een inclusieve arbeidsmarkt (iederin.nl)

De wet

De wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten dwingt werkgevers om vijf procent van het personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een beperking. Dit op straffe van een boete van € 5000,- per niet-ingevulde werkplek in 2026. Onder de banenafspraak vallen mensen in de

 • WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)
 • Jongeren in de wet WAJONG (Wet Arbeidsongeschiktheid Jong Gehandicapten)
 • Mensen in de participatiewet die voor hun 18e of tijdens de studie een beperking kregen en met hulpmiddelen wel het minimumloon kunnen verdienen en zonder niet
 • Mensen die de praktijkroute in de participatiewet hebben doorlopen.

In het Doelgroepregister staan niet de:

 • Mensen in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
 • Mensen in de bijstand en niet-uitkeringsgerechtigden die wel zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Kansenongelijkheid

De wet gaat ervan uit dat alleen mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, obstakels ondervinden bij het betreden van de arbeidsmarkt. De wetgever gaat compleet voorbij aan het feit dat iedereen met een beperking, ook als je wel het minimumloon kunt verdienen, te maken krijgt met vooroordelen en discriminatie. Deze kunnen een ernstige belemmering vormen voor het vinden en behouden van werk. Dit wordt wel geïllustreerd door het verhaal van Mireille  .

Zo kunnen twee mensen even blind zijn maar de een valt in het Doelgroepregister omdat hij geboren is met deze beperking en de ander  valt niet in het Doelgroepregister want is tijdens zijn werkende leven blind geworden en heeft daardoor bewezen het minimumloon te kunnen verdienen. Beiden hebben dezelfde problemen bij het vinden en behouden van werk. Maar de ene blinde wordt wel ondersteund door maatregelen die werkgevers dwingen hem aan te nemen en de andere niet, omdat hij voor de wet bewezen heeft ‘het te kunnen’.

Ook met de recent voorgestelde wijzigingen, veroorzaakt de wet Banenafspraak dus een grote kansenongelijkheid.

De praktijk

Het effect van de huidige wetgeving is dat werkgevers alleen mensen met een beperking aannemen die in het Doelgroepregister staan. Alleen met deze groep kan men de boete voorkomen. De andere groep  arbeidsbeperkten vraagt alleen maar veel extra inspanningen van de werkgever en wordt daardoor vaak niet aangenomen.

De 900.0000 mensen met een arbeidsbeperking buiten het doelgroep register hebben al jaren de ervaring met het tussen wal en schip te vallen. Ze moeten op eigen kracht concurreren mensen zonder beperking. Ze worden nog steeds gediscrimineerd en zien dat werkgevers vooral niet kiezen voor passende werknemers maar vooral voor mensen die binnen het Doelgroepregister passen. Deze passen alleen niet per se bij de functie of de organisatie.

Voorgenomen wetswijziging

Op aandringen van veel partijen ligt er nu een wetsvoorstel met kleine wijzigingen voor een zeer minieme verbreding van de doelgroep. Helaas gaat het nog steeds alleen om mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Dus grote groepen in de WIA en bijstand zullen nog steeds de uitsluiting van de wet banenafspraak ervaren. 

Help Incluvisie bij de lobby! Teken de petitie!

Samen met veel andere partijen voert Incluvisie al jaren een lobby voor een eerlijker en evenwichtiger wet Banenafspraak en quotum arbeid beperkten.

 

Wil jij dit ook?

Teken dan deze petitie. “Verbeterde banenafspraak is géén verbetering!”, die wij willen aan gaan aanbieden aan de verantwoordelijke minister en het parlement.

 

Met deze petitie vragen wij de minister met klem om een wet te maken die:

 

 • Niet uitgaat van het minimumloon als definitie van een arbeidsbeperking, maar van de definitie van een beperking in de pré ambule artikel e van het VN-verdrag Handicap: Te weten; “Erkennend dat het begrip handicap aan verandering onderhevig is en voortvloeit uit de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels die hen belet ten volle effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving”.
 • Geen onderlinge concurrentie en discriminatie tussen mensen met een beperking stimuleert.
 • Voorziet in gelijke ondersteuning naar werk dat passend is bij de eigen ambitie en de behoefte van de werkgever voor iedereen met een beperking volgens de definitie van het VN-verdrag.
 • Gevormd is in samenspraak met een brede groep arbeidsbeperkten.

 

Meer weten over Doelgroepregister 

Meer weten over Incluvisie