logo incluvisie

Over ons: Wat willen wij bereiken?

Stichting Incluvisie bestaat uit een groep gedreven belangenbehartigers die landelijk opereren, en met een geheel eigen visie op hoe Inclusie het best bereikt kan worden.

Iedereen met een visuele, auditieve of fysieke functiebeperking kan participeren. Daar wordt de hele samenleving beter van.

De sleutel tot participatie is een stijging van werkgelegenheid, want als je werkt heb je meer geld en dus meer mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.
Incluvisie gaat de komende jaren hard werken aan relevant en toegankelijk werk. Met werk bedoelen wij werk op het eigen niveau waar alle benodigde aanpassingen om optimaal te kunnen functioneren kunnen worden ingezet. Incluvisie werkt ook aan de digitale toegankelijkheid die nodig is om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Binnen onze projecten werken wij altijd met ervaringsdeskundigen. Zij zijn de echte experts. Vanuit hun expertise maken wij beleid en zoeken wij de samenwerking met o.a. werkgevers, maatschappelijke organisaties, hulpverleners, belangenbehartigers, politiek en lokale en regionale beleidsmakers.
Wil je met ons meedoen? Kijk bij contact voor de gegevens.

Onze Ambities

Wij vertellen je graag hoe wij onze doelen gaan bereiken.  

Onze standpunten

Natuurlijk nemen wij als belangenbehartiger standpunten in over alle ontwikkelingen m.b.t. werk en digitale toegankelijkheid en delen deze met de landelijke en gemeentelijke politiek, en met andere relevante organisaties. Lees hier meer over onze standpunten.

Missie en Visie

Aan de basis van al onze activiteiten liggen een missie en visie.

Onze lobby

Natuurlijk brengen wij onze standpunten onder de aandacht zodat er ook daadwerkelijk dingen gaan veranderen Op dit moment voeren we een actieve lobby om de 900.000 mensen die wel een beperking hebben maar niet in het doelgroepregister vallen een gezicht te geven. Wr zijn de lobby gestart met een bijeenkomst met professionals in toeleiding naar arbeid en ervaringsdeskundigen. Doe jij met ons mee?  Op onze pagina Buiten het doelgroepregister lees je wat wij allemaal doen en geven we informatie over welke mogelijkheden er nog wel zijn om werk te vinden.

Stichting Incluvisie is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI
Dit betekent dat aan giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen van toepassing zijn.

Disclaimer

Organisatie:

Naast de betaalde medewerkers, Roos Hoelen als kwartiermaker en Ingeborg van der Pijl als trainer van de vrijwillige coaches, werken 25 vrijwillige coaches, 12 vrijwillige gespreksleiders bij de gesprekken met werkgevers van Netwerk Incluvisie-werkgevers, 2 vrijwilligers die de communicatie verzorgen en een stagiaire hbo rechten met enthousiasme aan het vergroten van het loopbaanperspectief van mensen met een beperking.

 

 

2019TV56564FKE
oprichting Stichting Incluvisie
Heden, zestien oktober tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Ronald Schultinga, kandidaat-notaris, hierna te noemen: ‘notaris’, als waarnemer van mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: ——————————————–de heer Fabian Emmanuel Keijzer, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het adres 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 804, geboren te Leeu-warden op drie december negentienhonderd twee en tachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw Janita van Dijk, wonende te 9781 LD Be-dum, Ommelanderdrift 46, geboren te Bedum op vier mei negentienhonderdvijfen-zestig, gehuwd, houder van een identiteitskaart met nummer ITLPDP4L4.———–Een kopie van de volmacht is aan deze akte gehecht (bijlage). ———————-De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ——————————————————-
“Naam en Zetel ————————————————————————-
Artikel1 ———————————————————— – ————– ——-
1. De stichting draagt de naam: Stichting Incluvisie ——————————-
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede. ——————————————-
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ————————————Doel—————————————————————————————Artikel2 —————————————————————————— —-
1. De stichting heeft ten doel: ———————————————————
a. het bevorderen dat eenieder met een langdurige fysieke en of zintuigelijke functiebeperking net als ieder ander optimaal kan participeren in de maatschappij door relevant en toegankelijk werk; —————————
b. het bevorderen dat eenieder zoals hierboven beschreven hiertoe de benodigde ondersteuning en of passende aanpassingen ontvangt. ———-
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: —————
a. de beoogde doelgroep met een fysieke en of zintuigelijke functiebeperking actief betrekken in zowel de besluitvorming over als de feitelijke uitvoering van alle activiteiten van de stichting of die namens de stichting plaats zullen vinden; ————————————————————————–
b. het in al haar activiteiten die namens of door de stichting worden verricht het belang van degene die ondersteuning vraagt of ontvangt centraal te stel-len; —————————————– ————————————-
c. het stimuleren, het (doen) opzetten, het ontwikkelen van en het ondersteu-nen van projecten voor, met en tot ervaringsdeskundigen om werk te ver-werven en of te behouden alsmede de belangenbehartiging namens en met deze groep op te zetten en uit te voeren; ————————————-
I
2
d. het geven van voorlichting en adviezen; ————————————–
e. het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen, be-drijven, personen en met andere organisaties met een soortgelijk doel die voor het doel van de stichting nuttig of nodig kunnen zijn; ——————-
f. alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig en noodzakelijk zijn.- —————————- ———————————–
3. De stichting beoogt niet het behalen van winst. ———————————–Artikel 3 Vermogen/middelen___________________________________________________________________
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: ———————————-
– de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwe-zenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
– subsidies en sponsorgelden; ——————————————————–
– verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; ——————–
– de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en overige baten. ———–
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen————————————-Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en maximaal zeven bestuurders waarvan bij de maximale bezetting de meerderheid van de bestuurders ervaringsdeskundige is.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. ———————-
3. Geen bestuurslid kunnen zijn zij die een zakelijke relatie hebben met de stichting. Tot bestuursleden kunnen niet benoemd worden zij die een tweedegraads of nauwere familieband (zowel bloedverwant als aanverwant) hebben met een zittend bestuurslid of de directeur. —– ——————————————–
4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn terstond herbenoembaar. _____________________________________________________________________
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden._______________ ———————————————— ________
6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.————Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. ———————————————————–
Bestuur: taak en bevoegdheden ———— _ ————- ___________________________ Artikel 5
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting —————————
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. ——————
3
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de stichting en die van bestuursleden en/of personeel. Bij strijdigheid van belangen van een bestuurslid en de stichting dient het betreffende bestuurslid, zich van besluitvorming te onthouden. ——————————————————-
Bestuur: vergaderingen _______________________________________________________________ Artikel 6
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. —————————————————–
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk halfjaar een vergadering gehouden. ————————————-
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer twee van de bestuurders daartoe de oproeping doen. ———————————————————
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijk oproepingsbericht. ———— ———————————
5. Een oproepingsbericht vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. —————————————————-
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. ———
Bestuur: besluitvorming ————————————————————–Artikel 7
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
is. ————————————————————————————-
al
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. —————
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders .—————————————————-
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich schriftelijk omtrent het betreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. ————–
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ————-Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. ———–Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ————
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht .—————–
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
Bestuur: defungeren
Artikel 8
Een bestuurder defungeert: ——————————————————— —-
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; —— – ——————- ————-
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ————————
c. door zijn aftreden; ————————————————— —————-
d. door ontslag door ten minste twee/derde van de gezamenlijke overige bestuurders;
5
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.———————Vertegenwoordiging ——————————————————————-
Artikel9 ———————————————- – —– ——————————
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. —————————————-
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders waaronder de voorzitter en/of secretaris —————-
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 lid 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.——————————————————————————-
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. —————————————————————–
Boekjaar en jaarstukken ————————————————————–
Artikel10 — ——————————— ———————————————
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ———————
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend .—————————————————
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. ——————————————————————————
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren ——————
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt. ————————————————-Dagelijks bestuur ———————————————————————-Artikel11 ——————————————————————————–Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur is namens het bestuur bevoegd tot het
nemen van besluiten inzake kwesties die snelle afhandeling vereisen of instemming geacht worden te hebben van het bestuur, mits verantwoording achteraf (via agen-dering van verslagen van de vergadering van het dagelijks bestuur op de bestuurs-vergadering of anderszins) wordt afgelegd. ——————————————–
Commissies—————————————————————————–
Artikel12 ——————————————————————————–
Het bestuur is bevoegd om een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen vastgesteld worden bij reglement. Het bestuur is be-voegd commissies op te heffen. ———————————————————Raad van Advies ————————————————————————Artikel13 ——————————————————————————–
Het bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in elk geval tot taak zal hebben het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De verdere taken, be-voegdheden en recht op vergoedingen zullen alsdan vastgesteld worden bij regle-ment. Het bestuur is bevoegd om een Raad van Advies op te heffen. —————-
Bureau———————————————————————————–
Artikel14 ——————————————————————————–
1. Voor de uitvoering van haar taken kan het bestuur besluiten tot het instellen van een bureau met personeel ———————————————————–
2. Het bestuur kan besluiten tot het aanstellen van een directeur die namens het bestuur leidinggeeft aan het bureau. ———————————————–
3. De instructie van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur. ————–
4. De aanstelling, beoordeling en het ontslag van de directeur geschiedt alsdan door het bestuur van de stichting ———————————————————
5. Het bestuur van de stichting is bevoegd tot het opheffen van het bureau.——-
Reglement——————————————————————————-
Artikel15 ——————————————————————————–
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. —————————————————————————-
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ————–
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. ————-
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 16 lid 1 van toepassing. —————————————————–Statutenwijziging———————————————————————-Artikel16 ——————————————————————————–
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met een meerderheid van twee/derde van de stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ————————————————————–
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
7
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. ——–
Ontbinding en vereffening ————————————————————Artikel 17
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden .———————————
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16 lid 1 van overeenkomstige toepassing. ————————————————–
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. ———-Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de wet met een gelijksoortige doelstelling als de stichting of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die soortgelijke doelstelling heeft.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. ————————
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. ————————————
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing ————————————————-ANBI
Artikel 18
1. De stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn. —–
2. Het bestuur conformeert zich aan de wettelijke regels en bepalingen aan de ANBI-vereisten te voldoen .———————————————————-
3. Het bestuur spant zich in om het hoogst haalbare te realiseren op het gebied van uitvoering, transparantie, bestuur, besluitvorming, kosten, inkomsten en investeringen. ________________________________________________________________________
4. Het bestuur stelt zich te allen tijde beschikbaar voor vragen in welke vorm dan ook van derden en belanghebbenden .———————————————-
Slotbepalingen__________________________________________________________________________ Artikel 19
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare commu-nicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.”—————
SLOTVERKLARINGEN ————————– ________________________________________
De comparant verklaarde ten slotte: –
1. Bij oprichting zijn bestuurder van de stichting: ————————————
a. de heer Bart Borsje, geboren te Tilburg op veertien december negentien-honderdvijfenzestig, als voorzitter; ——————————————–
b. mevrouw Francisca Anje Johanna van Ooijhuîzen, geboren te Ede op vijftien maart negentienhonderdzesenzeventig, als secretaris; ————–
c. mevrouw Janita van Dijk, voornoemd, als penningmeester. —————
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweedui-zendtwintig. ————————————————————————-
3. De stichting neemt de kosten voor deze oprichting voor haar rekening. ———De comparant is aan mij, notaris, bekend. ———————————————Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend. —————————————————————(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: