logo incluvisie

Bijdrage Internetconsultatie vereenvoudiging wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De helft van de mensen met een beperking wordt uitgesloten van het Quotum. Dat is niet Inclusief en zal ook geen besparingen opleveren.

Internet consultatie vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling,

Stichting Incluvisie werkt aan relevant en toegankelijk werk voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking.

Stichting Incluvisie vraagt zich af hoe inclusief het voorliggende wetsvoorstel in werkelijkheid is.

In het memorie van toelichting geeft het kabinet aan zich er van bewust te zijn  dat er een groep benadeeld wordt door de nieuwe wet maar omdat dat er maar weinig zijn kiest men er toch voor het wetsvoorstel in deze vorm in te dienen.

Incluvisie vindt het een gevaarlijke keuze om aantallen doorslaggevend te laten zijn in besluitvorming rondom inclusie. Bij nclusie gaat het er per definitie om om er voor te zorgen dat minderheidsgroepen ook mee kunnen doen aan de samenleving. Keuzes maken op basis van aantallen gaat dus lijnrecht in tegen inclusie en tegen de bedoeling van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het verdrag stelt in artikel 27 dat iedereen gelijke kansen moet hebben op (ondersteuning naar) werk.

De groepen die naar de mening van Incluvisie door het nieuwe wetsvoorstel uitgesloten dreigen te worden doordat er voor hen minder kansen gecreëerd worden zijn: :

  • Scholingsbelemmerden en mensen in beschut werk. Zij staan niet in het doelgroepregister. Zij krijgen geen LKV en dat betekent dat ze geen ontwikkelingskansen krijgen. Eenmaal afgekeurd is de kans op werk klein omdat werkgevers niet gefaciliteerd worden deze mensen aan te nemen. Het UWV krijgt maar 100 aanvragen maar dat is nog geen bewijs dat de hele groep in beeld is. Wie geen aanvraag doet bij het UWV is ook niet in beeld. En voor zover Incluvisie heeft kunnen zien is er geen inzicht in de redenen waarom mensen wel of niet een aanvraag indienen.
  • Mensen in IVA, WIA, WAO, mensen in Participatiewet en Niet Uitkerings Gerechtigden met een beperking die wel het minimumloon verdienen en geen voorzieningen nodig hebben. Zij vinden vaak door vooroordelen  ook geen baan, net als de  mensen in de twee laatste genoemde groepen die wel voorzieningen nodig hebben maar hun beperking na hun 18e of na hun studie kregen. Al deze groepen zijn  uitgesloten van banenafspraak/quotum. Werkgevers zijn nog steeds niet erg bereid (op enkele goede voorbeelden na) \ deze mensen aan te nemen. De groep moet nog steeds concurreren met andere werknemers met een beperking en met gezonde werknemers, zoals blijkt uit ervaringsverhalen en het dossier dat is samengesteld door de onderzoeksjournalisten van de Monitor van KRO-NCRV en  de evaluatie van de Participatiewet door het SCP van november 2019.

Volgens voorzichtige schattingen die gebaseerd zijn op verschillende onderzoeken van CBS (Incluvisie gaat hierover graag in gesprek)  gaat het om 900.000 mensen die buiten de boot dreigen te vallen.

Nederland telt volgens het CBS 1,7 miljoen arbeid beperkten. De helft daarvan is dus uitgesloten van banenafspraak en quotum. Hoewel we aan het begin van dit stuk stelden dat besluiten m.b.t. Inclusie niet genomen mogen worden op basis van getallen, menen we toch dat dit getal een reden is om het wetsvoorstel zoals het er nu ligt nog eens te heroverwegen en de vraag te stellen: Wat is Inclusie?  Verder is het de vraag hoeveel er werkelijk bespaard wordt als de helft van de arbeidsgehandicapten niet mee kan doen.

Doordat er in het wetsvoorstel steeds sprake is van een banenafspraak gevolgd door een niet te deactiveren quotum zullen de 900.000 arbeidsgehandicapten buiten het quotum nog steeds in toenemende mate last krijgen van de verdringing. Door de corona crisis, waardoor er ook onder gezonde mensen een grote werkloosheid zal ontstaan, zal de arbeidsparticipatie van de mensen buiten de banenafspraak nog verder afnemen.

Bovenstaande in aanmerking genomen wil Incluvisie vragen het wetsvoorstel nog eens te overwegen en daarbij de checklist te gebruiken die is ontworpen door het College voor de rechten van de mens

 

 

Met vriendelijke groet,

Roos Hoelen, kwartiermaker

roos@incluvisie.nl
06 20915820
www.incluvisie.nl

Facebook: Facebook.com/incluvisie

Twitter: Twitter.com/incluvisie

Lees de wetsteksten