logo incluvisie

Netwerk Incluvisie werkgevers. ontstaan, planning en uitvoering.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw

Algemene gegevens project Netwerk Incluvisie en werkgevers.

Programma/: Voor elkaar!

Subsidieronde/: 2e Netwerksubsidieoproep Voor elkaar!

Projecttitel/ Netwerk Incluvisie-werkgevers

Geplande startdatum/: 02-03-2020

Geplande duur/: 12 maanden

 

 

Projectleden

  1. Hoelen (Hoofdaanvrager)

Functie:

T: 0620915820 | F: | E: roos@incluvisie.nl

Stichting Incluvisie

Houtrakbos 11

6718 HC EDE GLD

 

  1. Hoelen (Projectleider en penvoerder)

T: 0620915820 | F: | E: roos@incluvisie.nl

Stichting Incluvisie

Houtrakbos 11

6718 HC EDE GLD

 

  1. van Dijk (Bestuurlijk verantwoordelijke)

T: 0612815009 | F: | E: info@incluvisie.nl

Stichting Incluvisie

Houtrakbos 11

6718 HC EDE GLD

 

Projectgegevens

Samenvatting

Stichting Incluvisie die op 16 oktober 2019 is opgericht, wil inclusie realiseren door middel van relevant en toegankelijk werk van en met mensen met een fysieke en of zintuigelijke functiebeperking. Hiertoe diende Incluvisie bij ZonMw een aanvraag voor een subsidie voor het opzetten van een netwerk bestaande uit deze doelgroepen met werkgevers in de regio’s Utrecht en Den Haag.

Aanleiding voor de projectaanvraag is gelegen in de eerste bijeenkomst van Incluvisie in Utrecht waar circa 25

ervaringsdeskundigen uit genoemde doelgroepen met enkele werkgevers in gesprek waren. Hier werd door de aanwezigen het projectidee geformuleerd om een regionaal netwerk die bestaat uit beide groepen (ervaringsdeskundigen met een fysieke, auditieve en of visuele functiebeperking, en werkgevers) te vormen die met elkaar in gesprek gaat over hoe beterelkaars wensen en behoeften in beeld te brengen, vooroordelen weg te nemen en eventuele belemmeringen in kaart te brengen om te zorgen dat duurzaam relevant en toegankelijk werk haalbaar is.

Dit doel sluit aan bij de probleemstelling die ook bevestigd wordt in het SCP-rapport “Eindevaluatie van de Participatiewet” (nov. 2019).

Door het project wordt de kans op relevant en toegankelijk werk (sociale inclusie) voor de betrokken doelgroepen kansrijker.

Het project is erop gericht om een actieve participatie van en met de ervaringsdeskundigen te garanderen en moet hen op basis van gelijkwaardigheid laten deelnemen met de werkgevers gericht op het bevorderen van eigen regie. Enkele ervaringsdeskundigen zijn al beschikbaar als vrijwilliger.

In het project wordt samengewerkt met twee netwerkorganisaties in Utrecht en Den Haag waarbij gebruik gemaakt wordt van hun sterke kanten en netwerk.

.

Samenwerking

  • Organisaties

Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht

Churchilllaan 11

3527 GV UTRECHT

  • Stichting Voorall

Van Diemenstraat 196

2518 VH DEN HAAG

 

Inhoud

 

Probleemstelling en aanleiding.

Mensen met een fysieke en of zintuigelijke functiebeperking komen moeilijk aan een baan of kunnen die moeilijk behouden.

Potentiele werkgevers zijn onbekend met de mogelijkheden om deze groepen aan te nemen en welke aanpassingen dan nodig zijn qua werkplekinrichting en extra begeleiding. Uit het SCP-rapport “Eindevaluatie van de Participatiewet” (november 2019) blijkt dit ook. Stichting Incluvisie wil inclusie realiseren door middel van relevant en toegankelijk werk van en met mensen met een fysieke en of zintuigelijke functiebeperking. Op 22 november jl. was er een gesprek tussen betrokken ervaringsdeskundigen en werkgevers over de onderlinge relatie. ‘Onbekend maakt onbemind’ en ‘Verwachtingen over en weer verschillen’ was de gezamenlijke conclusie. Door elkaar beter te leren kennen kan er meer begrip voor beide kanten en mogelijk een betere aansluiting tussen ervaringsdeskundige sollicitanten en werkgevers ontstaan. Er is behoefte aan een regionaal netwerk van beide partijen.

 

Relevantie

Behoeften

Uit het SCP-rapport over de Evaluatie van de Participatiewet blijkt dat er behoefte is bij zowel ervaringsdeskundigen als werkgevers aan een beter begrip en contact, en waar mogelijk ondersteuning. Stichting Incluvisie wil met dit regionale netwerkproject hierin een bijdrage leveren. Gekozen is voor een regionale opzet omdat door de decentralisatie het begeleiden naar werk via de gemeenten verloopt. Uit het SCP-rapport blijkt dit niet goed te werken. In het project zal dan ook nadrukkelijk ook de gemeenten Utrecht en Den Haag benaderd worden in hun rol op dit vlak en als werkgever.

Belang

Er zijn ruim 1,5 miljoen mensen met een fysieke en of zintuigelijke functiebeperking. Nu is weliswaar het netwerk gericht op een klein deel hiervan maar de verkregen inzichten die verwacht worden door het houden van netwerkgesprekken met vertegenwoordigers uit deze groepen met werkgevers zullen breder gedeeld worden zodat ook anderen hier kennis van kunnen nemen mede door de organisatie van een gezamenlijke slotbijeenkomst met regionale belangenbehartigers. Voor de betrokken deelnemers ontstaat een duidelijker beeld van wat van hen verwacht wordt door werkgevers. Zij zullen gevraagd worden dit uit te dragen naar hun omgeving (een soort van ambassadeursfunctie). Bij succes van de pilot wordt het landelijk verder uitgerold.

Ervaringsdeskundigen

Het idee om een netwerk te gaan vormen tussen ervaringsdeskundigen met een fysieke en of zintuigelijke functiebeperking en met werkgevers komt voort uit een kringgesprek (van 22 november 2019) van circa 25 ervaringsdeskundigen met enkele werkgevers en andere relaties. Voor het projectteam zijn naast de projectleider die ook zelf ervaringsdeskundige is al twee ervaringsdeskundige vrijwilligers beschikbaar om te participeren. De opzet is om een brede evenwichtige groep aan ervaringsdeskundigen met een fysieke en of zintuigelijke functiebeperking te werven die samen het gesprek aangaan met de werkgevers. Bevorderd wordt dat de deelnemende ervaringsdeskundigen beter namens alle deelnemers (en dus breder dan deeigen ervaringen) kunnen spreken.

Sociale inclusie

Stichting Incluvisie meent dat werk bijdraagt aan inclusie. Mensen voelen zich weer gewaardeerd als ze relevant en toegankelijk werk hebben. Dit project is erop gericht om de kans op werk voor deze doelgroepen te vergroten door dat ze inzicht krijgen wat van hen verwacht wordt, hoe ze zich beter kunnen presenteren naar werkgevers en wat de werkgevers van hen verlangen zodat ook zij een goede arbeidsrelatie kunnen aangaan.

 

Gelijkwaardigheid

In het project participeren zowel ervaringsdeskundigen als werkgevers op gelijke voet met elkaar en is men erop gericht om van elkaar te leren. De ervaringsdeskundigen komen uit drie verschillende groepen en van hen wordt verwacht dat ze ook begrip tonen voor elkaars achtergronden en behoeften. Gestreefd zal worden naar een goede evenwichtige afspiegeling van de drie groepen in de netwerkgroep.

Eigen regie en empowerment

Het project is erop gericht dat de betrokken ervaringsdeskundigen onder deskundige leiding van een professional (die zelf ookervaringsdeskundige is) meer zicht krijgen hoe voor hun eigen belangen goed op te komen en hoe zich beter te presenteren naar werkgevers toe. De opzet is om het project hierna door de groep deelnemers onder eigen regie voor te laten zetten en waar nodig of mogelijk ook elders uit te breiden. Door een beter inzicht en vertrouwen in eigen kunnen en eigen mogelijkheden, zal de ervaringsdeskundige na afloop van dit project beter in staat zijn zich te profileren naar werkgevers.

 

Doelstelling

Het doel van het project is het realiseren van een regionaal netwerk van 12-15 ervaringsdeskundigen bestaande uit mensen met een fysieke,auditieve en visuele functiebeperking per stad (Utrecht en Den Haag). Om dan met deze groep vervolgens in beide steden met minimaal 10 werkgevers in gesprek gaan om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit moet leiden tot beter zelf inzicht bij de doelgroep, meer begrip voor elkaar m.b.t. de tot de behoeften van mensen met een fysieke en of zintuigelijke functiebeperking in werk en werkrelaties, en de wensen en verwachtingen van werkgevers bij het bieden van werk aan deze groepen.

Het project wordt afgesloten met een slotbijeenkomst met de ervaringsdeskundigen, werkgevers en regionale partners (belangenbehartigers) om de ervaringen en inzichten te delen.

Met dit project wordt een regionaal pilot opgestart om bij succes deze pilot landelijk uit te rollen via het landelijke netwerk van Stichting Incluvisie.

Plan van Aanpak /

Project: Netwerk Incluvisie-werkgevers

Procesbegeleiding en projectleiding: Roos Hoelen, Incluvisie

Beoogde samenwerking: Solgu (Utrecht) en Voorall (Den Haag)

Periode: maart 2020- februari 2021

Stichting Incluvisie wil samen met twee belangenorganisaties voor mensen met een handicap in respectievelijk Utrecht en Den Haag aan de slag met het opzetten van een netwerk tussen ervaringsdeskundigen (met een fysieke en of zintuigelijke functiebeperking) en werkgevers. Beoogde samenwerkingspartners zijn stichting Solgu (www.solgu.nl) en stichting Voorall (www.voorall.nl).

Projectleider en penvoerder Roos Hoelen van Stichting Incluvisie is tevens werkzaam als beleidsmedewerker Werk, Inkomen en Onderwijs van Solgu. Zij kan voor Incluvisie vanuit het Solgu aan het werk, buiten de reguliere uren van het Solgu. Bij Voorall zal er een medewerker gevraagd worden een deel van de begeleidende werkzaamheden uit te voeren Hij of zij zal hierbij begeleid worden door de projectleider van Incluvisie. Bij Voorall werken ze veel met testteams met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Hier wordt aansluiting mee gezocht zodat waar mogelijk het netwerk met deelnemers uit Den Haag kan worden uitgebreid.

De contacten met Ieder(in), VWS (team Onbeperkt Meedoen),ProjectYou2Work (voor dove en slechthorende werkzoekenden), Voorall en Solgu aanwezig op 22 november (vorming projectidee) worden in het project verder aangehaald.

De opzet is om in de regio Utrecht en Den Haag een groep ervaringsdeskundigen te werven en een aantal netwerkgesprekken met werkgevers te houden. Er zijn al enkele vrijwilligers (uit het fysieke en visuele domein) bereid gevonden in hun achterbannen teamleden te werven. Samen met de deelnemers (zowel de ervaringsdeskundigen en als de betrokken werkgevers) wordt het plan van aanpak verder dan uitgewerkt.

Nadat de netwerkgroep ervaringsdeskundigen is gevormd wordt via Solgu en Voorall contact gelegd met werkgevers voor het houden van netwerkgesprekken gericht op uitwisseling van kennis en ervaringen. In Den Haag zullen onder andere de gemeente Den Haag en het Ministerie van VWS/SZW (programmateam Onbeperkt Meedoen) bezocht worden in het kader van het project. In Utrecht zal o.a. de gemeente Utrecht en Ieder(in) worden benaderd. Het project wordt afgesloten met een slotbijeenkomst met de ervaringsdeskundigen, werkgevers en regionale belangenbehartigers om de ervaringen en inzichten te delen.

Planning en Uitvoering

Start: 2 maart 2020

Werving groep ervaringsdeskundigen: maart-juli 2020

Netwerkgesprekken Utrecht/Den Haag: september- december 2020

Afronding project, evaluatie en slotbijeenkomst: januari- februari 2021

 Beoogd worden een projectteam van maximaal 5 leden inclusief projectleider aangevuld met een netwerkgroep van 9-12 leden.

In Utrecht en Den Haag worden per stad 3-4 netwerkgesprekken/ontmoetingen met werkgevers gepland.

Het projectteam en netwerkteam zullen via WhatsApp en de mail contact onderhouden. Werving gaat via sociale media en via de netwerken.