logo incluvisie

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De Wet 

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (de banenafspraak). In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid.
Wat houdt de quotumwet in? De quotumwet legt de banenafspraak uit het sociaal akkoord wettelijk vast en regelt hoe het aantal gerealiseerde extra banen wordt gemeten. Als stok achter de deur bevat de quotumwet een uitgewerkte quotumregeling. Dit quotum wordt pas geactiveerd als werkgevers de aantallen banen uit de banenafspraak niet realiseren. Dit gebeurt na overleg met gemeenten en sociale partners. Tijdens de quotumregeling krijgen werkgevers met 25 medewerkers of meer de verplichting om een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Indien deze werkgevers daar niet aan voldoen, betalen zij een heffing voor niet vervulde plekken.

 

Man met hond en stok voor een bord waar op staat: Let op: Volledig Inclusief Recruitment is meer dan de banenafspraak

 

Vanaf 2020 vallen onder de banenafspraak:

  • Mensen met een WSW-indicatie
  • Wajongers met arbeidsvermogen
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen
  • Mensen in Participatiewet en niet uitkeringsgerechtigden die voor hun 18e of tijdens hun studie een beperking kregen en die met werkplekaanpassingen wel en zonder niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen die VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) hebben gevolgd.

Alle mensen die in de banenafspraak vallen staan in het zogeheten Doelgroepregister. Dat wordt bijgehouden door het UWV.

Onder het quotum vallen niet!!!!

  • Mensen in WIA, WAO en alle andere WGA-uitkeringen. Mensen in bovenstaande groepen moeten zich voor hulp bij re-integratie melden bij het UWV.
  • Mensen die een arbeidshandicap hebben die na hun 18e is ontstaan.
  • Mensen met een handicap die wel zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

 

Vragen: neem contact op met  Incluvisie Helpdesk Werk en Studie.