logo incluvisie

Overzicht regelingen

Overzicht regelingen en vergoedingen voor werkgever en werknemer met een arbeidsbeperking.

Informatie voor werkgevers en werknemers

Hieronder kunnen werkgever en werknemer zien op welke (financiële) hulp een beroep gedaan kan worden als de werkgever iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.  Werkzoekenden kunnen zien tot welke instantie ze zich in hun situatie kunnen wenden voor hulp bij het vinden van werk en voor vergoeding van voorzieningen en werkplekaanpassingen. Ook kunnen werkgever en werkzoekenden zien welke tegemoetkomingen de toekomstige werkgever krijgt als hij iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.

Je ziet per (uitkerings)situatie op welke regelingen werkgever en werknemer recht hebben.

Onderaan bevindt zich een verklarende woordenlijst.

* Dit document is ter ondersteuning. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Heb je vragen dan kunt je contact opnemen met Stichting Incluvisie. roos@incluvisie.nl

 

Onderstaande (uitkeringssituaties) worden besproken.

• WSW-indicatie
• WIW of ID-baan
• WSW-indicatie
• Wajong 2015, Wajong 2010, Wajong van voor 2010
• WIA, WGA, WAO
• IVA
• WAO/WAZ
• WW
• Participatiewet en Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden), banenafspraak/quotum, beschut werk, bijstandsgerechtigden die niet onder banenafspraak/quotum (doelgroepregister vallen)
• WSW-indicatie

Weet je niet zeker welke situatie op jou van toepassing is? Vraag dit dan aan jouw contactpersoon bij de gemeente of het UWV. Bij vragen kunt je ook altijd contact opnemen met de stichting Incluvisie

Beschrijving uitkeringssituaties en bijbehorende regelingen

WSW-indicatie

Begeleiding en financiering: Voor begeleiding naar werk en financiering van hieronder beschreven regelingen voor werknemer en werkgever is de gemeente verantwoordelijk.
Regelingen voor de werknemer: Werknemer valt onder de banenafspraak en telt mee voor de SROI-verplichting van de werkgever.
Regelingen voor de werkgever: werknemer telt mee voor de banenafspraak en SROI, werkgever krijgt een vergoeding voor jobcoaching, No-riskpolis en werkplekaanpassingen. Werkgever kan een proefplaatsing aanvragen en heeft recht op loonkostensubsidie.

WIW of ID-baan

Begeleiding en financiering: Voor begeleiding naar werk en financiering van hieronder beschreven regelingen voor werkgever en werknemer is de gemeente verantwoordelijk.
Regelingen voor de werknemer: werknemer valt onder de banenafspraak en telt mee voor de SROI-verplichting van de werkgever.
Regelingen voor de werkgever: werknemer telt mee voor de banenafspraak en SROI, werkgever krijgt een vergoeding voor jobcoaching, No-riskpolis en werkplekaanpassingen voor de werknemer. Werkgever kan een proefplaatsing aanvragen en heeft recht op loonkostensubsidie.

Wajong 2015, 2010 en van voor 2010

Begeleiding en financiering: Voor begeleiding naar werk en financiering van hieronder beschreven regelingen voor werkgever en werknemer is het UWV verantwoordelijk.
Regelingen voor de werknemer: werknemer valt onder de banenafspraak en telt mee voor de SROI-verplichting van de werkgever.
Regelingen voor de werkgever: lage inkomensvoordeel, loonkostensubsidie, loondispensatie, No riskpolis, proefplaatsing, interne jobcoaching, vergoeding van voorzieningen en werkplekaanpassingen, jonggehandicaptenkorting, tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

Meer info vindt u op de website van het UWV.

 

WIA, WGA en WAO

Begeleiding en financiering: Voor begeleiding naar werk en financiering van hieronder beschreven regelingen voor werkgever en werknemer is het UWV verantwoordelijk.
Regelingen voor de werknemer: werknemer telt mee voor de SROI-verplichting van de werkgever.
Regelingen voor de werkgever: lage inkomensvoordeel, loonkostenvoordeel, No-riskpolis, proefplaatsing, interne jobcoaching, vergoeding van voorzieningen en werkplekaanpassingen.

Meer info vindt u op de website van het UWV.

 

IVA

Er is geen financiering voor begeleiding naar werk of regelingen voor de werkgever en werknemer. Wel mag er bijverdiend worden.
Meer info vindt u op de website van het UWV.

WAO/WAZ

Begeleiding en financiering: Voor begeleiding naar werk en financiering van hieronder beschreven regelingen voor werkgever en werknemer is het UWV verantwoordelijk.
Regelingen voor de werknemer: werknemer telt mee voor de SROI-verplichting van de werkgever.
Regelingen voor de werkgever: Lage inkomensvoordeel, loonkostenvoordeel, No-riskpolis, proefplaatsing, interne jobcoaching, vergoeding van voorzieningen en werkplekaanpassingen.

Meer info vindt u op de website van het UVW.

 

WW

Begeleiding en financiering: Voor begeleiding naar werk en financiering van hieronder beschreven regelingen voor werkgever en werknemer is het UWV verantwoordelijk.
Regelingen voor de werknemer: werknemer telt mee voor de SROI verplichting van de werkgever.
Regelingen voor de werkgever: Proefplaatsing. Financiering van werkplekaanpassingen.

 

Participatiewet  en Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) die onder de banenafspraak/quotum (doelgroepregister) vallen

Begeleiding en financiering: Voor begeleiding naar werk en financiering van hieronder beschreven regelingen voor werkgever en werknemer is de gemeente verantwoordelijk.
Regelingen voor de werknemer: Iedere gemeente mag zijn eigen beleid voeren op het gebied van regelingen om werkzoekenden te begeleiden naar werk. Informeer bij jouw gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Regelingen voor de werkgever: werknemer telt mee voor de SROI en en als men niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen voor Banenafspraak/Doelgroepregister,
Werkgever heeft recht op: Lage inkomensvoordeel, loonkostensubsidie, loondispensatie, no riskpolis, proefplaatsing, jobcoach, bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie, werkplekaanpassingen.

 

Beschut werk:

De gemeente is verantwoordelijk voor het voorzien in de mogelijkheid tot beschut werk.

Mensen die in aanmerking komen voor beschut werk hoeven niet te solliciteren en tellen niet mee voor banenafspraak of SROI.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Participatiewet en niet uitkeringsgerechtigd die Niet in het Doelgroepregister (bananafspraak/quotum) vallen:

Begeleiding en financiering: De gemeente is verantwoordelijk voor de begeleiding van deze doelgroep en voor de financiering van werkplekaanpassingen. Iedere gemeente mag zelf bepalen welke regelingen ze treft om werkzoekenden te begeleiden naar werk. Ook mag de gemeente zelf bepalen wat de regels zijn voor het financieren van werkplekaanpassingen.  Neem contact op met de gemeente om te vragen welke regelingen er zijn voor mensen met een beperking die niet in het doelgroepregister staan.  Stichting Incluvisie kan u helpen met het verkrijgen van informatie bij uw gemeente.

Regelingen voor de werkgever: werknemer kan meetellen voor de SROI. Iedere gemeente mag zelf bepalen welke regelingen ze treft voor de werkgevers als het gaat om mensen met een beperking die niet in het doelgroepregister staan.  Neem contact op met de gemeente om te vragen welke regelingen er zijn voor mensen met een beperking die niet in het doelgroepregister staan. De Stichting Incluvisie kan u helpen met het verkrijgen van informatie bij uw gemeente.

 

Verklarende woordenlijst

Begrip Verklaring

Op alfabetische volgorde

Arbeidsvermogen: De beoordeling in hoeverre u kunt werken met uw ziekte of handicap

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie Het UWV zoekt hierbij in het bestaande bedrijf naar eenvoudige werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden dan samengevoegd tot een nieuwe functie, waarbij een kandidaat uit de doelgroep wordt gezocht.

Beschut werk Speciaal door de gemeente gecreëerde werkplekken voor mensen die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken.

Doelgroepregister /banenafspraak Het doelgroep register is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak en het quotumarbeidsbeperkten. Op de website van het UWV kunt u zien wanneer u wordt opgenomen in het doelgroepregister.

Duurzaam arbeidsongeschikt U kunt niet of nauwelijks werken en er is een kleine kans dat u in de toekomst herstelt

(Ex)vso/pro-leerlingen (Ex-)Vso: Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Pro: praktijkonderwijs

Jobcoach Een jobcoach is iemand die de werknemer met een langdurige ziekte of handicap op de werkvloer begeleidt. Er kan een interne of een externe jobcoach worden aangevraagd:
· Interne jobcoach: dit is een regeling voor werkgevers. Hierbij regelt de werkgever een jobcoach voor de werknemer
· Externe jobcoach: dit is een regeling die een werknemer zelf kan aanvragen. De coach komt bij een erkende jobcoachorganisatie vandaan en houdt contact met het UWV.

Jonggehandicaptenkorting: Dit een regeling voor Wajongers. Als een werkgever een Wajonger in dienst neemt, dan kan de jonggehandicaptenkorting verrekend worden met zijn loon. Er gelden hiervoor wel voorwaarden

Lage-inkomensvoordeel (LIV): Een tegemoetkoming die erop gericht is om werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het is een tegemoetkoming in loonkosten, voor werknemers die een laag loon hebben.

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis): Dit is een regeling die voor de werkgever geldt als hij iemand aanneemt met een ziekte of handicap. Het houdt in dat:
· Er een Ziektewetuitkering kan worden aangevraagd als de werknemer ziek wordt
· Er geen hogere premie hoeft te worden betaald voor de ZW
· Er geen hogere premie hoeft te worden betaald als de werknemer in de WGA (WIA) komt

Loondispensatie: Zie: ‘Minder loon Wajonger’

Loonkostensubsidie: Dit is een subsidie die de werkgever kan aanvragen indien hij een iemand met een ziekte of handicap in dienst neem. Deze loonkostensubsidie kan worden aangevraagd voor een werknemer die minder dan het minimumloon verdient, dus voor mensen die in het doelgroep register staan en onder de banenafspraak vallen.

Loonkostenvoordeel: Een premiekorting voor werknemers met een arbeidshandicap. Het doel is om kwetsbare groepen werknemers betere kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Machtiging werknemer voor informatie bij aanvraag regeling: Heeft de werkgever te weinig informatie over de uitkering of voorzieningen van de werknemer? Dan kan de werkgever aan het UWV-informatie opvragen over de uitkering of de belemmering van de werknemer. De werkgever zal dan moeten vragen of de werknemer een machtiging tekent waarin hij deze informatie kan opvragen bij het UWV.

Minder loon Wajonger (loondispensatie): Dit is bedoeld voor iemand met een Wajonguitkering. De werkgever betaalt hierbij tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat diegene minder aankan dan andere werknemers.

Loonkostenvoordeel bij ziekte of handicap :Loonkostenvoordeel houdt een korting of vrijstelling in op de premies voor werknemersverzekeringen. Vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) deze mobiliteitsbonus.
*mogelijk kan er over de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2017 nog loonkostenvoordeel worden aangevraagd.

Mobiliteitsbonus voor 56-plussers: Vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) deze regeling.

No-riskpolis:  Zie ‘looncompensatie bij ziekte’

No-riskverklaring:  Dit is een verklaring die kan worden aangevraagd als uw ziekte of handicap u belemmert of belemmerde bij het volgen van een opleiding. Met deze verklaring kan uw werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis

NUG:  Niet uitkeringsgerechtigd Als u geen recht heeft op een uitkering, maar u heeft zich aangemeld bij uw gemeente als werkzoekend, valt u onder de Participatiewet. U kunt dan deze situatie volgen

Proefplaatsing:  Hierbij werkt een werknemer met behoud van de uitkering twee maanden bij de werkgever. Dit gebeurt na toestemming van het UWV of de gemeente. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Het doel hiervan is om te kijken of de werknemer geschikt is. Mocht de werkgever de werknemer na deze twee maanden aannemen, dan geldt er geen proeftijd meer.

PW
· Aangepast werk
– Beschutte omgeving
– Geen speciale omstandigheden
· Gewone baan

De Participatiewet, v0or 2015, de bijstand.]
· Aangepast werk: dit is werk met begeleiding of een voorziening
· Beschut werk: dit een beschermde werkomgeving, zoals een sociale werkplaats. Dit is het geval als u niet meer dan 30% van het minimumloon kunt verdienen.         Krijgt u een positief advies van het UWV voor beschut werk? U hoeft dan niet te solliciteren, u krijgt dan een baan aangeboden vanuit de gemeente.
· Zonder speciale omstandigheden: u kunt bij een werkgever werken, alleen niet het minimumloon verdienen. U komt mogelijk in aanmerking voor de Banenafspraak. U verdient dan tussen de 30 en 99% van het minimumloon.
· Gewone baan: dit is een baan waarbij u bij een werkgever kunt werken. Er wordt dan onderscheid gemaakt:
· Kunt u niet het minimumloon verdienen? Kijk dan onder ‘aangepast werk’
· Kunt u wel het minimumloon verdienen? Dan moet u op de normale wijze solliciteren naar een baan. Er is in veel gemeenten geen speciaal beleid voor mensen met een beperking die niet in het doelgroepregister vallen.
Vraag aan uw contactpersoon bij de gemeente of het UWV onder welke groep u valt

 

SROI, Social Return on investment
Deze wet is bedoeld om meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. Bij het verstrekken van opdrachten kunnen inkopers van overheden de opdrachtnemer stimuleren c.q. verplichten om bij de uitvoering van de opdracht kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken.
Omdat social return op verschillende manieren wordt toegepast, is er geen algemeen landelijk beleid. Het is daarom aan te raden om bij een werkgever te vragen of hij een SROI-verplichting heeft.

U kunt hiervoor in aanmerking komen als u:
· Langdurig werkloos bent, dit is als u langer dan 6 maanden staat ingeschreven als werkzoekende (ook WW)
· Een jongere werkzoekende bent van 18 tot 27 jaar
· Iemand bent met een arbeidsbeperking: mensen met een Wsw-indicatie, en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (een WIA, WAO, Wajong, WAZ) en de doelgroep van de Participatiewet.
· Een leerling bent in het voortgezet (speciaal) onderwijs en studenten mbo/hbo/wo
Geen recht hebt op een uitkering

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten: Het UWV betaalt een jaarlijkse compensatie voor de extra kosten die iemand met een ziekte of handicap heeft. Dit geldt voor werknemers die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van het UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering) en die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn.

 

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon: (jeugd-LIV) Dit is een tegemoetkoming die de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 compenseert. Dit is voor werknemers van 18 t/m 21 jaar.

 

Vergoeding voorzieningen werkgever: Dit zijn vergoedingen die bij het UWV kunnen worden aangevraagd voor een werknemer met een WAO-, WIA-, of Wajong-uitkering. Het gaat om de volgende voordelen en vergoedingen:
· Vergoeding voor aanpassingen aan de werkplek
· Loonkostenvoordeel bij ziekte of handicap

 

Wajong De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Er zijn drie mogelijkheden:
· Oude Wajong: de uitkering is ingegaan vóór 1 januari 2010
· Wajong 2010: de uitkering is ingegaan tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015
·Wajong 2015: de uitkering vanaf 2015. U bent op of na 1 januari 2015 18 jaar geworden ende uitkering is ingegaan op of na 1 januari 2015
· U komt mogelijk in aanmerking voor een Wajong 2015 uitkering als u geen arbeidsvermogen heeft: dit betekent dat u nu en in de toekomst geen mogelijkheden heeft om te werken, ook niet met ondersteuning. Bent u wel in staat te werken of in de toekomst te werken, dan kunt u kijken naar de situatie achter ‘PW” en mogelijk in aanmerking komen voor de Banenafspraak of Beschut werk
· U op uw 18e een langdurige ziekte of handicap heeft, of u na uw 18e en voor uw 30e een langdurige ziekte of handicap kreeg + voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding
· U in Nederland woont
· U op dit moment geen opleiding volgt

 

WAO/WAZ WAO: u bent vóór 1 januari 2004 ziek geworden en heeft een WAO-uitkering. Deze uitkering behoudt u zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet

 

WAZ: u werd vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt als zelfstandige. Deze uitkering behoudt u zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet
Werkplekaanpassingen Dit zijn de aanpassingen die nodig zijn op de werkplek om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 

WIA:
· Duurzaam
· WGA
– LAU
– Lgu
IVA De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is een uitkering die u kunt aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken en minstens twee jaar in dienstverband bij een werkgever hebt gewerkt. Er zijn verschillende soorten WIA. Welke WIA u krijgt, hangt af van uw mogelijkheden om te werken, ook wel de mate van arbeidsgeschiktheid. U kunt dit aan het UWV vragen.
· WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
Bent u meer dan 20%, maar minder dan 65% arbeidsgeschikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering. Er zijn dan twee mogelijkheden:
· LAU (Loonaanvullingsuitkering)
· LGU (Loongerelateerde uitkering)
· IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
Bent u minder dan 20% arbeidsgeschikt (kunt u minder dan 20% van uw eerdere baan verdienen) en is er geen vooruitzicht op verbetering: dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IVA-uitkering
Vraag aan uw contactpersoon bij het UWV onder welke groep u valt

 

WIW-baan/ID-baan Wiw: Wet inschakeling werkzoekenden
ID-baan: Besluit in- en doorstroombanen
WML;Wettelijk minimumloon

WSW-indicatie De Wet sociale werkvoorziening (WSW): is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken.
Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW. Hebt u al een WSW-indicatie? Dan ligt het aan uw situatie:
· Had u op 31 december 2014 al een WSW-indicatie en een WSW-dienstverband? En werkte u bij een SW-bedrijf of met subsidie bij een werkgever Dan verandert er niets. Let op: vraag tijdig een herindicatie aan: 16 weken voordat uw WSW-indicatie verloopt
· Had u op 31 december 2014 wel een WSW-indicatie, maar geen WSW-dienstverband? U kunt geen WSW-dienstverband meer krijgen. Vraag de instantie waar u uw uitkering van krijgt, de gemeente of het UWV, om hulp bij studie of werk. U blijft in het doelgroep register staan.
U kunt mogelijk ook een indicatie beschut werk krijgen. Vraag dit aan door uw arbeidsvermogen te beoordelen.

 

WW: De Werkloosheidswet. Dit is een uitkering die u ontvangt als u werkloos bent geworden na een dienstverband bij een werkgever.
Wordt u ziek/arbeidsbeperkt tijdens uw WW? Dan kunt u zich laten keuren. Het UWV stelt dan uw arbeidsvermogen vast

 

Staat u langer dan 6 maanden ingeschreven als werkzoekende, dan kunt u mogelijk mede in aanmerking komen voor de SROI.
ZW De Ziektewet. Dit is een uitkering die u ontvangt als u zich ziekmeldt tijdens dienstverband bij uw werkgever, of tijdens dat u een werkloosheidsuitkering ontvangt

 

Via financieel cv kan zowel de werkgevers als een werkzoekenden zien op welke loonkosten compensatie een werkgever recht heeft.  Let op: De info is niet helemaal volledig dus is het verstandig om als aanvulling ook de info hierboven goed te lezen.

 

Disclaimer